در جشنواره اختراعات رومانی، مهندسان و دانشمندان و مخترعان موضوعات تحقیقاتی را در همه زمینه های تحقیق ارائه می دهند واطلاعات وایده هایشان را بایکدیگر به اشتراک میگذارند .این جشنواره به عنوان مکانی برای تبادل اطلاعات و انتقال فناوری به منظور گردهمایی مخترعان ، محققان و شرکت ها برای ثبت اختراعات و تجاری سازی اختراعات خود عمل می کند.