نمایشگاه بین المللی اختراعات که در استرالیا برگزارمیشود، از مخترعین و محققان در همه سطوح توسعه نوآوری و اختراع و تجاری سازی حمایت میکند و به منظور ارتقا اختراع و نوآوری و کارآفرینی در استرالیا و در سطح بین المللی اقدام به برگزاری نمایشگاه میکند