مسابقات اختراعات اندونزی با شرکت بیش از بیست کشور فرصتی به نوآوران و دانشمندان جوان امیدوار می دهد تا ایده های خلاقانه ای را بین یکدیگر به اشتراک بگذارند و همچنین در معرض پیشرفت های پیشرفته و اختراعی در بخشهای مختلف قرار بگیرند.