این جشنواره تحت حمایت بسیاری از دانشگاهها و استانداران ایران و رئیس FIRI است. هر ساله یک جشنواره محلی و بین المللی نوآوری با شرکت تعداد زیادی از افراد و مخترعین شرکتها از جمله دانشگاهها ، شرکتها و سایر موسسات مرتبط با اختراع و نوآوری برگزار می شود. .
این رویداد تحت عنوان “جشنواره جهانی اختراعات دانشگاه آزاد” و “جشنواره اختراع FAJR” برگزار میشود این یکی از برجسته ترین نمایشگاه های تخصصی نوآوری است که در خاورمیانه شناخته شده و محفلی برای انتقال فرهنگ نوآوری و اختراعات به اعضای جامعه ، و تلاشی برای ایجاد ارتباط بین مبتکران و مخترعین و شرکت های اقتصادی و شرکت های بزرگ برای تحول جامعه ایران به یک جامعه دانش بنیان است