نمایشگاه بین المللی اختراعات سوئد که همه ساله باشرکت بسیاری ازمخترعان،با اهداف ارتقا دانش مخترعین وتبادلات اطلاعات و برگزاری مسابقه وتشویق مخترعان ازکشورهای مختلف جهان برگزارمیشود