مسابقات بین المللی اختراعات کشور ترکیه هرسال توسط انجمن مخترعان و نوآوران کشور ترکیه و زیر نظر وزارت صنعت و تکنولوژی و اداره ثبت اختراعات کشور ترکیه و با حمایت فدراسیون بین المللی مخترعان (IFIA) برگزار میشود