اهداف اساسی انجمن مخترعین اتریش با گسترش مسابقات بین المللی مختلف بدست آوردن جایگاه در بازارهای جهانی و تبدیل شدن به یک چالش بزرگتر برای مخترعان است.